فایل های دسته بندی رشته پزشکی - صفحه 5

شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157:H7 جدا شده از عفونت ادراری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا کلی O157:H7 جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان الشتر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارتباط الگوهای غذایی با شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کاربرد تحلیل اهمیت سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه پزشکی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: کاربرد تحلیل اهمیت _عملکرد(92-1391)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه سنتز و اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها،با تغيير گروه آميني مولكول

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی سنتز و بررسي اثرات ضد دردي مشتق جديد از خانواده دارويي فنسيكليدينها،با تغيير گروه آميني مولكول دارو

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ردیابی هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون های کشتارشده دراستان اصفهان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های پزشکی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 93-1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی روابط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تعیین ارتباط بین روابط اکلوژنی دندانهای کانین با مولرهای شیری در کودکان 5-3 ساله شهر مشهد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی